SCIENCE WEEK 2020 – 2021: GIAO THOA GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH