Tiếp thu kiến thức song ngữ, phát triển tư duy kép